USB Taiwan Team Group INC C141 32GB (Vàng phối đen)

260.000 ₫
220.000 ₫